آخرین اخبار
💢تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی
نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال تعیین می شود.

نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون ریال تا نهصد و شصت میلیون ریال : ده درصد(۱۰%)

نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال: پانزده درصد(۱۵%)

نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون ریال : بیست درصد(۲۰%)

نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ریال : بیست و پنج  درصد(۲۵%)

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/Uwwp6A
بالا