آخرین اخبار
کلیاتی در مورد خورِ سلطانیِ بوشهر
این آبراه در اثر فعل و انفعالات جزر ومدی و به صورت طبیعی ایجاد شده که در ابتدا از عمق ۵/۳ الی ۱۰ متر برخورداربوده است. بخش شمالی خور سلطانی از سایر قسمت ها عمیقتر بوده و همین عامل سبب شده تا اسکله های قدیمی بازرگانی و سایر اسکله ها در همین محدوده احداث گردد. طول این خور تا خور پودر( محل اسکله های منطقه دوم دریایی، صدرا، کشتی سازی شهید محلاتی و...) ۳۵۰۰ متر می باشد که تا قبل از سال ۱۳۵۳ در این مسیر هیچگونه لایروبی انجام نشده است.

این مسیر دسترسی نیز در سال ۱۳۵۳ توسط شرکت ژاپنی "پنتا اوشن" به وسیله لایروب تیغه دار تا عمق۵/۷ متر و عرض ۱۰۰ متر لایروبی گردید. جزیره صدف کنونی واقع در حاشیه جنوبی خور لشکری( مقابل محرق/صدرا) و علفدون( نگین) حاصل دپوی مصالح لایروبی در این مکان ها می باشد. وجود طبیعی خور های اشاره شده و تغییرات انجام شده در زمینه تعمیق و تعریض مسیر های دسترسی( کانال خارجی و داخلی) در سال ۱۳۵۳سبب گردیده تا بندر بوشهر از ۳۵ سال پیش تا کنون از نعمت وجود این پدیده طبیعی جهت ورود و پهلوگیری شناور ها ی بزرگ به اسکله های بندر استفاده نماید.

با توجه به عدم تکافوی لایروبی نگهداری به منظور تامین عمق ایجاد شده و از طرف دیگر افزایش تردد های دریایی و ابعاد شناورها، بندر بوشهر با محدودیت عمق کانال دسترسی مواجه شده ولایروبی اساسی مجدد کانال بندر کاملا ضروری  به نظر می رسید. 

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/XFjYhe
بالا