آخرین اخبار
سیطره اشتباهی
-

به نام مقام متعال

یکی از معضلات جامعه فعلی، حضور مدیرانی عاری از توانمندی در مَنصبی والاتر از ظرفیت وجودی ایشان می باشد، تصور کنید فردی صرفا بواسطه عضویت در یک ستاد انتخاباتی به جایگاهی رفیع دست پیدا کند، پر واضح است ابتدای امر با عدم مقبولیت جمعی روبرو می شود، چرا که علاوه بر خود، دیگران نیز با سیر تحولی وی آشنا می باشند و نحوه ارزشیابی صورت گرفته را مورد بحث و بررسی و تجزیه، تحلیل قرار می دهند و در نتیجه انسانهای توانمندِ در کنج عزلت گرفتار را برای تصدی مورد نظر ارجح می دانند، لذا از آنجایی که اظهار نظر و بررسی صورت گرفته توسط ایشان راه به جایی نمی برد، مخالفت خود را با آشکار سازی عدم مقبولیت نمایان می کنند، نامبرده که از موقعیت نادرست خود اطلاع کامل دارد، سعی می کند به طُرُق مختلف محبوبیت و مقبولیتی دروغین ایجاد و جلوه گر سازد، حال چه با دادن امتیازاتی به افرادِ "متناسب با وزش باد" چه با ارائه پاپوش به مخالفین سرسخت و سلاطین مقابله...

" به هرجهت نکته شایان توجه آنجاست که مقبولیت خریدنی نیست بلکه ارزش گذاری و مقبولیت بایستی واقعی و براساس عملکرد مدیر مربوطه پدیدار گشته تا ماندگار باقی بماند. "


مهران سلطانی نژاد 
مدیرمسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/2GjKs4
بالا