آخرین اخبار


ناگفته های اعیونی

تنها در یک *موسسه آموزشی عمومی غیردولتی* اتفاق می افتد: بکارگیری وابستگان سببی و نسبی تنی چند از مسئولین ارشد استانی (فعلی و اسبق) بجای کارکنانی که کنار زده شده یا طی فرآیندی مجبور به انصراف از ادامه همکاری گشته اند، صرفا جهت کسب امتیازاتی کاربردی
سمپوزیوم در مستند سازی سمپوزیوم در مستند سازی به تعبیر ساده همان نمک خوردن و نمکدان شکستن می باشد، یعنی الگوبرداران مذکور اصل قدر دانی را زیر پا گذاشته و با برگزاری جلسات متعددِ شبانه روزی بحث و تبادل نظر، بررسی سیر تکوین و تحقق طرح بهره برداری غیر اصولی از واقعیت را در پیش گرفته و با روی هم ریختن دانسته و ندانسته های خود یک فرآیندی را به مرحله اجرا در می آورند، به ساعت نکشیده آن عمل به عکس العمل تبدیل شده و ماهیت ایشان را بر همگان نمایان می کند.
سپرده زرین تیم *سپرده زرین تیم* به وجوهی اطلاق می شود که برخلاف قوانین و مقررات به منظور پشتوانه سازی، جلوگیری از تضییع و پیشبرد اهدافِ خارج عُرف از مبادی عاملین معرفی شده در بالا تامین گشته و به موجب محکم کاری صورت پذیرفته کلا یا بعضا از قابلیت استرداد خارج می باشند.
صدای باج خواهی از یک موسسه آموزشی عمومی – غیردولتی از مسئولین محترم واحدهای نظارتی استان درخوست می گردد با آگاهی از این امر که جامعه همواره نیازمند حراست و نظارت می باشد با افرادی که به راحتی اهداف خارج از عرف شان را مطرح و مسیر باج خواهی را فقط به این علت که به خواسته های وی توجهی ننموده اند، متهم به خودخواهی و بی ملاحظه گری می کنند، برخورد نمایند.
سقوط مناقله، عروج مقابله بی تردید مسیر مقابله دشوار و سهمگین خواهد بود، اما پیروزی افراد عاری از نیرنگ و ریا و مطلع از امور همواره شیرین بوده
زرین تیم و مافیای آموزش ورود زرین تیم به عرصه مقدسِ آموزش از زمانی آغاز شد که همسر سرگروه این تیم مافیایی، توان جولان در این عرصه را بواسطه جایگاه خود و همسر بیش از پیش احساس کرد و نظر به اینکه سالهای زیادی از خدمت شوهر باقی نمانده، مافیای زرین تیم در عرصه آموزش را با گرفتن مجوز های متعدد، خود بزرگ نمایی و شاخ و برگ دادن به گستره تیم پی ریزی و سرمنزل مقصود را برای خود طراحی نموده است
استراتژیِ تحسین استراتژی زمانی تحسین برانگیز می باشد که در جهت پیشبرد اهداف گروهی گمارده شود، گاها افرادی بصورت هدفمند و بدون آگاهی از منزلت تیمی، درصدد تخریب یا به حاشیه کشیدن شما برآمده و تمام سعی و تلاش خود را در این راستا معطوف می نمایند
بالا