آخرین اخبار
صدای باج خواهی از یک موسسه آموزشی عمومی – غیردولتی
از مسئولین محترم واحدهای نظارتی استان درخوست می گردد با آگاهی از این امر که جامعه همواره نیازمند حراست و نظارت می باشد با افرادی که به راحتی اهداف خارج از عرف شان را مطرح و مسیر باج خواهی را فقط به این علت که به خواسته های وی توجهی ننموده اند، متهم به خودخواهی و بی ملاحظه گری می کنند، برخورد نمایند.

به نام مقام متعال

باج خواهی بواقع شــکل بســیار مؤثر از اســتثمار اســت که دیگری را به طور مستقیم و یا غیرمســتقیم تهدید می کنند که اگر کاری را مطابق میل آنها انجام ندهند، تنبیه می شــوند. یا به عبارت ساده تر مورد اتهام قرار می گیرند.

در روزهای اخیر متنی را مطالعه می کردیم که نمادِ آموزش عالی استان بوشهر توسط یک موسسه آموزشی عمومی – غیردولتی  به چالش کشیده شده بود،

واقعیت ماجرا از این قرار است که بعد از ابلاغ صورتجلسه ی تاسیس کارخانه نوآوری بوشهر از سوی استانداری بوشهر، مسئول موسسه آموزشی عمومی – غیردولتی مذکور طی تماسی با مدیر منطقه ویژه علم و فناوری استان بوشهر، این درخواست را مطرح کرده است که نام ما را در فراخوان در کنار نام آن دو دانشگاه مطرح قرار گیرد اما این درخواست از یک سو با توجه به مغایرت با صورتجلسه و از سوی دیگر با توجه به اینکه هیچ گونه توجیه منطقی و حرفه ای برای انجام آن وجود نداشت مورد پذیرش قرار نگرفت. این امر سبب اعتراض ایشان شد و سرانجام به تهیه و انتشار این گزارش از طرف ایشان از طریق خبرگزاری تحت مدیریت ایشان انجامید.

از مسئولین محترم واحدهای نظارتی استان درخوست می گردد با آگاهی از این امر که جامعه همواره نیازمند حراست و نظارت می باشد با افرادی که به راحتی اهداف خارج از عرف شان را مطرح و مسیر باج خواهی را فقط به این علت که به خواسته های وی توجهی ننموده اند، متهم به خودخواهی و بی ملاحظه گری می کنند، برخورد نمایند.

 

مهران سلطانی نژاد

مدیرمسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/xqCpLZ
بالا