دوره های آموزشی

چهارشنبه هفده ام شهریور 1400

نفت، گاز و پتروشیمی

جمعه پنج ام شهریور 1400

فرهنگی و هنری

دوشنبه یک ام شهریور 1400

فنی و مهندسی

دوشنبه یک ام شهریور 1400

پزشکی

دوشنبه یک ام شهریور 1400

فرهنگیان

دوشنبه یک ام شهریور 1400

کارکنان دولت