آخرین اخبار
سپرده زرین تیم
*سپرده زرین تیم* به وجوهی اطلاق می شود که برخلاف قوانین و مقررات به منظور پشتوانه سازی، جلوگیری از تضییع و پیشبرد اهدافِ خارج عُرف از مبادی عاملین معرفی شده در بالا تامین گشته و به موجب محکم کاری صورت پذیرفته کلا یا بعضا از قابلیت استرداد خارج می باشند.

به نام مقام متعال

 

قبلا به کلیات زرین تیم و ماهیت ایشان پرداختیم، در این قسمت سعی بر آن داریم بخشی از اهداف پیش روی ایشان را آشکار سازیم.

نکته قابل توجه آن جاست که با موافقت سر تیمِ مذکور و به موجب نفوذ ایشان از بین معتمدین رسمیِ و هم مسیر که واجد صلاحیت معین باشند، افرادی مشخص و اموری به ایشان محول می گردد و مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف *زرین تیم* گام بردارند مورد حمایت و اعتماد ایشان می باشند.

اما *سپرده زرین تیم* به وجوهی اطلاق می شود که برخلاف قوانین و مقررات به منظور پشتوانه سازی، جلوگیری از تضییع و پیشبرد اهدافِ خارج عُرف از مبادی عاملین معرفی شده در بالا تامین گشته و به موجب محکم کاری صورت پذیرفته کلا یا بعضا از قابلیت استرداد خارج می باشند.

نکته قابل توجه آن جاست که برخی از این سپرده ها در پشتوانه آموزش و فرهنگ سازی برداشته می شود، حال سوال اینجاست؛ مگر می شود؟ در جواب باید گفت: وقتی نفوذ کامل وجود داشته باشد، در قالب این دو حیطه سپرده برداری بسیار آسان صورت پذیرد، بعضا منتِ فرهنگ سازی و تسهیل در آموزش هم چاشنی فعالیت می گردد.

حال سپرده گذاری زرین تیم به نقطه پایانی خود رسیده است، مسئولین نظارتی و حراستی هم که فقط فرهنگ سازی و اموری جهادی را نظاره گر بودند.

 

ادامه دارد....

 

مهران سلطانی نژاد

مدیرمسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/w6iuLm
بالا