آخرین اخبار
نیرنگ زاده و کرونا
گفتوم : عامو تو ای اوضاع لواس کجا بیدا همشون سیم تنگ واویده پی شلوار کردی بروآ کی میشناست ، وش برخا گف سیچه مونه مسخره میکنی ؟

سلام وُ همتون

خووین چخبر

عامو از بس تو خونه نشسوم دیه مث دیوونیل پی خوم حرف میزنوم . ایشالا که شما مث مو نبویین . تا بپیچه کرونا تو دیه کجا بیدی همه چیمون تموم بی که تونم اومدی وش اضاف واویدی تا خیر نبینن ای چینیل چیش تنگ سرزشته . والا ، از اسفند تا الان هیچکومو از بچیل نشریه ندیدمه دلم سیشون تنگ واویده نِه کسی ویمو ببینی نِه سلام کسی کنی وُ نِه در سرا بری صحرا . از بس تو خونه خاردمه خوسیدیمه همه شلوارکو سیم تنگ واویده ، هیچکوموش پام نمیره یا ای پام رف دیه در نمیا سرقضا تمام مغازیل هم بستنه که یه شلواری بسونم . کُم وَم چُر کرده وُ قیافه افتادمه ایسو ای وم زنگ بزنن بگن بیو سرکار ، یه شلواری ندارم بکنم پام ، غیر پی شلوار کردی برم . ما خومون چه بیدیم که شلوار کردی هم پامون کنیم بریم سر کار. دلم سی نیرنگ زاده هم قده ی نخودی واویده ، سیش زنگ زدم خواسم حالشه بپرسم جواب داد گف قطع کو ک کرونا میگیرم گفتوم : عامو گپ نزه سیخوتا از پشت تلفن کسی کرونا نمیگیره ، تا زهله ترک واویده عامو مو چه میفهمُم مو از مردن میترسم اونم از مردن یواشکی . بخدا ندیدنشه میخوا بره صحرا ای ببینین چ میکنه ، ی پلاستیکی میکنه دور کفشش تو دسشم دستکش میکنه ی ماسکی ری دهنش میزنه کت کو هم اتوکشیده همیشه برشه ، سرقضا تو گرمای بوشهر کت کو در نمیاره وُ همیشه هم بو عرق چپلی وش راساویده وُ دیرم ی سلامی وت میکنه وُ ردیمو . سیتون نگفتم اوروز وُ ترس کرونا یه پلاستیکی دور کفشش کرده تا دور پاش زُر خارده زدشه زمین نِه ایقه وش خندسما قد و قیافش شی شُل ندیار بی وش گفتم چواویده می سیچه شلشلی هسی ، دیدوم داره نفرین میکنه گف پای سمت راستم ورداشتمه نادمشه ری پلاستیک پی چپ تا خواسم پی چپمه تکون بدم خاردمه زمین همه جاشم زخمی بی نفرین میکه میگف ای بنیوار بگرده کرونا دس و پامم شکست وُ فحش زمین و زمان میدا . رسی وم گف سوا هم میخوام برم سر برج ویسم وُ مردم که میخوان بیان بوشهر تست کرونا بگیرم ، داوطلب واویدمه وش گفتم : می آدم قحطی اومده که تونه قول کردنه گف می چمه . مونم گفتوم خاک تو سر اونی که بخوا زیر دس تو تست کرونا بده گف ای حرفل ول کنا ، لواس قشنگی نداری؟  لواس مو خو شلشلی واویده سی سوا نخوهه ای داری وم یه لواس قشنگی بده گفتوم : عامو تو ای اوضاع لواس کجا بیدا همشون سیم تنگ واویده پی شلوار کردی بروآ کی میشناست ، وش برخا گف سیچه مونه مسخره میکنی ؟ بدون خدافظی ورداشت رف تو خونه وُ مونم خومه جمع جور کردم رفتوم داخل سرا .

وُ ایم داستان نخشه کرونا وُ خونه نشینی ما امیدوارم تا هفته دیه هیشکوموتون کرونا نگرفته بویین وُ همتون هم صحیح و سالم بویین . سی نیرنگ زاده هم دعا کنین که سر برج کرونا نگیره که هممونه بدبخت می کنه.

تا نیرنگ زاده بعدی خداحافظتون بو.

 

                                                                              نویسنده و کاریکاتوریست:

نگار جهانتاب

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/wXMqvd
بالا