آخرین اخبار


یعنی همیشه عادتش بید با چنگال تو پام فرو میکرد که یه لیوان آب سیش بریزیم !!!

نیرنگ و نتیجه امتحانات دانشگاه

سـتاد نـه درس داده نـه جـزوه ، نمره الکـی ومون داده. میـره میدش رئیس دانشـگاه. بعد تعریف میکنه میگو نمره که درسـت نواوی هیچ ، خبری هم ُ نی و بقیـه ی جواب امتحانل

نیرنگ زاده و امتحان آنلاین دانشگاه

جزوه امتحان برگ برگ کردمه بیو توهم یکیشه دس بگیر که مو امتحان آنلاین دارم. تا هر برگ جزوه امتحان داده دسه یکی به تعداد برگل جزوه آدم جمع کرده تا امتحان بده
نیرنگ زاده و کرونا گفتوم : عامو تو ای اوضاع لواس کجا بیدا همشون سیم تنگ واویده پی شلوار کردی بروآ کی میشناست ، وش برخا گف سیچه مونه مسخره میکنی ؟
نیرنگ زاده و تقلبی سرجلسه امتحان اعلام کرده بیدن که امرو بازرس میا حواستون بو نیرنگ زاده دیی که مو نمیترم وش تقلب برسنوم اومه تو گوشیش ُعکس جزویل سی کنه سالن امتحان ساکت هیشکی هم جرأت نمیکه گپ بزنه
نیرنگ زاده و شیاف گفتن برو بیمارستان خلیج که رفیقت مرده. دیش تو سر خوش میزه وُ میگف دیر اومدی دوسِ جون جونیت رفت
نیرنگ زاده و تشییع جنازه دی بهرام سیش گفتُم اخه مو کار داروم اوما مدیر لایقی مث تو نداروم . اخه خونه خراو ایطور که تو داری باز سی دی بهرام تشییع جنازه میگیری گمونم به کارمندلتم ماهی دوبار حقوق میدی .
نیرنگ زاده و عدس پلو رفتم جلو دیدوم نیرنگ زاده ویساده وُ یه کت و شلوار خشک اتوکشیده ای برش کرده وُ عرق مث بارون وش چر میکنه وُ یه سینی شربتی هم دسش گرفته مردم هم دورش جمع واویدنه سی یه لیوان شربتی
نیرنگ زاده ی پیاز فروش گفتوم تا امرو خومه بزنم وو حال خشی تا مرخصم کنن شو که همه خوسیدن درکشو باز کردوم هر چی پیاز جمع کرده بیدوم کردوم تو یه پلاستیکی و یه گِرِدنی هم وش زدم نادمش تو کمد زیری تا جاشون خو بو و خوسیدم
نیرنگ زاده طِلایِ زِنَکش رو فروختُه پیاز هم قیمته خین واویدِن نمی یُنوم چه زِندیه که ما می کونیم یه دِسی تو کاره پیازو آلو میفرِستَن خارِج وما اینجا گُشنی کور واویدیم پیاز سی خومو قیمِته طِلا کِردِنه
بالا