آخرین اخبار
🎥هر فرد بالغ می تواند بابت آلودگی هوا از مجموعه های مسبب شکایت نماید وقتی یک قاضی مدیر مجموعه را بخاطر آلودگی هوا محکوم می کند.