آخرین اخبار

آرشیو افکار سنجی

12: بهترین اتفاقِ استان بوشهر در سال 1401 ...؟
11: بدترین اتفاقِ استان بوشهر در سال 1401 ...؟
10: تاثیر گذاری کدامیک از مشاورین استاندار بر همگان مشهود بوده است؟
9: مهم ترین درخواستِ بوشهریان از رئیس جمهور در سفر دوم به استان چه می باشد؟
8: کدامیک از روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر (از زمان تشکیل مجدد) کارآمد بوده اند؟
7: پس از فرماندار دیلم کدامیک از فرمانداران شهرستان های استان بوشهر بایستی در اولویت تغییر قرار گیرند؟
6: مهم ترین عاملِ واگذاری احتمالی پالایشگاه فجر جم چیست؟
5: کدامیک از دانشگاه های استان بوشهر به لحاظ کیفیت آموزشی، برتر می باشد؟
4: کدامیک از 137 رسانه مجوزدار استان بوشهر، مطالبه گر منافعِ مردم هستند؟
3: کدامیک از معاونین استاندار بوشهر از ابتدای انتصاب عملکرد بهتری داشته اند؟
2: کدامیک از امور ذیل بایستی به صورت ویژه در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گیرد؟
1: کدامیک از نمایندگان استان بوشهر از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند؟
بالا