آخرین اخبار
تدارك استفاده ازاطلاعات ماهواره هاي بومي
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در آيين رونمايي از اطلس ملي آب در سازمان نقشه برداري كشور با اشاره به اهميت استفاده از ظرفيت هاي دانش بنيان در كشور گفت: مقابله با جعل تاريخ و استفاده از واژه هاي مجعول به خصوص در مورد خليج فارس دستور كار دائمي سازمان نقشه برداري باشد؛براي به روز بودن ناگزير به ميدان دادن به شركت هاي دانش بنيان هستيم.

دكتر سيد مسعود ميركاظمي در آيين رونمايي از اطلس آب كه همزمان با گراميداشت روز ملي خليج فارس كه در سازمان نقشه برداري كشور برگزار شد گفت: روز خليج فارس روز بزرگي است كه در اين روز استقلال ما توسط انسان‌هاي غيور خطه جنوب به دست آمد و باعث شد تجاوزگران از ايران خارج شوند.
وي با بيان اينكه سازمان نقشه برداري از استفاده اسامي مجعول براي خليج فارس مقابله كند تصريح كرد: سازمان نقشه برداري بايد با ارائه اسناد و مدارك به صورت مرتب از فضا سازي و جعل نام خليج فارس جلوگيري كند و در رسانه ها و مجامع بين المللي اقدامات جدي براي جلوگيري از استفاده واژه مجعول را انجام دهد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه لازم است نقش سازمان نقشه برداري در بودجه هاي سنواتي پررنگ شود افزود: با توجه به نقشي كه به استانها و  به شوراي برنامه ريزي استانها داده شده است اطلاعات مكاني اهميت ويژه اي پيدا كرده كه سازمان نقشه برداري مي تواند كمك كند تا خدمات لازم به استانها  داده شود.
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه رشد اقتصادي در سال ۱۴۰۱ هدف گيري شده است تصريح كرد: بحث آمايش سرزمين بايد به گونه اي باشد تا منطبق بر طبيعت، استعدادها و ظرفيت هاي خداداي آن استان باشد كه در اين زمينه نقش سازمان نقشه برداري بسيار مهم و ساختار اين سازمان بايد در استانها بازسازي شود.
لزوم استفاده از ظرفيت هاي دانش بنيان

دكتر ميركاظمي با تاكيد بر اينكه سازمان نقشه برداري كشور در برنامه هاي سال ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه فعال تر شود افزود: در اين زمينه سازمان نقشه برداري اطلاعات مورد نظر و تكميل كننده را در اختيار برنامه ريزان قرار دهد تا استفاده بهينه از ظرفيت هاي سازمان نقشه برداري صورت گيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت استفاده از همه ظرفيت هاي كشور در سازمان نقشه برداري گفت: از همه توان كشور استفاده شود و اگر خود سازمان توانايي دارد اين توانايي تقويت شود و اگر درجايي نياز است برون‌سپاري شود تا از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهميت استفاده از ظرفيت هاي دانش بنيان در كشور گفت: اگر شركت هايي وجود دارد كه مي تواند در زمينه دانش بنيان به سازمان نقشه برداري كمك كند حتما از اين ظرفيت استفاده و فن آوري هاي روز بكارگيري شود تا اطلاعات دقيقتر و جامع تر در اختيار كاربران قرار گيرد چون بدون اطلاعات دقيق برنامه ريزي سخت مي شود و قطعا هزينه هايي به كشور تحميل مي شود.
سازمان نقشه برداري از اطلاعات ماهواره هاي ايراني استفاده كند
معاون رئيس جمهور افزود: سعي شود از فن آوري هاي روز استفاده شود زيرا اگر مبتني بر اطلاعات دقيق حركت كنيم  برنامه ريزي هاي كشور جامع تر خواهد شد.
دكتر ميركاظمي با اشاره به ضرورت استفاده از اطلاعات ماهواره‌اي در سازمان نقشه برداري تصريح كرد: كشور به سمتي حركت مي كند كه در زمينه اطلاعات ماهواره اي خودكفا شود و در همين راستا قدم هاي اوليه برداشته شده و سازمان نقشه برداري بايد به مروز از اطلاعات ماهواره هاي بومي براي تهيه نقشه استفاده كند. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سازمان نقشه برداري در همه زمينه ها پاسخگوي نيازمندي هاي كشور باشد ادامه داد: سازمان نقشه برداري كشور بايد راهبري ملي در اين زمينه انجام دهد و خدمات لازم را در چارچوب استاندارد ارائه دهد تا ظرفيت هاي موجود كشور به كارگرفته شده و اطلاعات دقيقتر و كامل تري در اختيار كاربران قرار گيرد.
در تهيه اطلاعات دريا پيشتاز بودن و بي نياز بودن از بيگانگان بسيار مهم است
معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه موضوع اطلاعات دريا بسيار مهم است افزود: در تهيه اطلاعات دريا پيشتاز بودن ، بي نياز بودن از بيگانگان و تكميل اطلاعات بسيار مهم است زيرا مي توانيم هر چه سريعتر اين اطلاعات را در اختيار سازمان ها و شركت ها قرار دهيم تا در پيشگيري از بروز حوادث استفاده شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع خشكسالي اشاره كرد و گفت: خشكسالي و فرونشت زمين موضوع جدي است كه حتما در اين زمينه  به استانداران، شوراي برنامه ريزي استانها و به سازمان هاي برنامه و بودجه در استانها اطلاع رساني دقيق انجام شود و در صورت لزوم هشدارهاي لازم در سطح ملي داده شود تا دراختيار رسانه ملي قرار گيرد. 
 دكتر ميركاظمي با بيان اينكه بهره وري آب در كشور بسيار پايين است افزود: در توافق نامه هاي سال  ۱۴۰۱ با وزارت جهاد كشاورزي  بر مديريت بر كشت و مديريت برآب، شاخص هايي تعيين  شده است كه هشدارهاي سازمان نقشه برداري و اطلاع رساني در اين زمينه بسيار مهم است.
از همه منابع ملي و ظرفيت هاي كشور استفاده شود
رئيس سازمان برنامه بودجه با اشاره بر اينكه اطلس هاي ملي بسيار ارزشمند است افزود: براي بازنگري اطلس هاي ملي و بروزرساني آنها زمانبندي تعيين شود و اينكار جز برنامه هاي اصلي سازمان نقشه برداري قرار گيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت توانمند سازي و دانش محور شدن سازمان نقشه برداري كشور گفت: سازمان نقشه برداري كشور در صورتي مي تواند ماموريت خود را به درستي انجام دهد كه از همه منابع ملي و ظرفيت هاي كشور استفاده كند و در اداره كشور استاندارد سازي كند كه لازمه آن قوي و به روز شدن است.
معاون رئيس جمهور در پايان گفت: در برنامه ريزي استاني و همينطور در بحث برنامه هفتم توسعه سازمان نقشه برداري بايد نقش فعالي پيدا كند همانطور كه مركز آمار و موسسات آموزشي پژوهشي نقش بيشتري پيدا كرده است.
پايان سلطه چارت هاي انگليسي در پهنه آبي
دكتر علي جاويدانه رئيس سازمان نقشه برداري كشور نيز با ارائه گزارشي درباره اقدامات و برنامه‌هاي سازمان نقشه برداري كشور گفت: سازمان نقشه برداري كشور يكي از قديمي ترين سازمان هاي كشور است كه از سال ۱۳۳۲ مسئول نظارت و راهبري و مديريت نقشه و اطلاعات كشور بوده است و در راستاي وظايف اين سازمان چشم انداز صنعت نقشه برداري تا افق سال ۱۴۲۰ تدوين شده و بر اساس آن سند راهبري سازمان نقشه برداري كشور با استفاده از ظرفيت مشاورين خبره تهيه شده است.
وي با بيان اينكه سازمان نقشه برداري كشور از سال ۱۳۷۰ متولي تهيه اطلس هاي ملي در كشور بوده است افزود: براي اينكه سرويس بهتري به سازمان‌هاي بالادستي ارائه شود اطلس هاي تهيه شده با توجه به نياز تخصصي نهادهاي بالادستي تهيه مي شود.
رئيس سازمان نقشه برداري كشور با اشاره به اهميت نقشه، اطلاعات مكاني و اطلس هاي ملي گفت: براي اينكه بتوانيم قابليت استفاده از اطلس ها را در نظام برنامه ريزي فراهم كنيم سال گذشته پيشنهاد تدوين اطلس بودجه را داشتيم كه همچنان اين پيشنهاد برقرار است كه اميدواريم براي سال بعد به نتيجه برسد.
وي افزود: همچنين در حوزه اطلسها براي هر ۳۱ استان نقشه و اطلاعات مكاني كه وجود داشت همراه با سنسور هاي موجود استان ها در قالب يكسري اطلس ها تهيه شد كه براي استاندارها و روساي سازمان مديريتي استاني ارسال شد تا ديد مناسبي را به مسئولين استاني در مورد نقشه و اطلاعات موقعيت مكاني استاني ارائه شود.
جاويدانه با بيان اينكه اطلس آب و اطلس هاي ديگر به صورت كاغذي و آنالوگ تهيه شده است افزود:  اميدواريم با توجه به پيشرفت تكنولوژي امسال اطلاعات به صورت آنلاين در اختيار كابران قرار گيرد.
رئيس سازمان نقشه برداري كشور با اشاره به گراميداشت روز ملي خليج فارس گفت: سال گذشته اولين چارت بزرگ مقياس را تهيه و خط توليد آن در سازمان راه اندازي شد و بر اين اساس چارت پهلو گيري بزرگترين بندر تجاري كشور يعني بندر رجايي شهر تهيه شد.
وي افزود: چارت هاي بين المللي كه سازمان نقشه برداري كشور در حوزه خليج فارس منتشر مي كند  علاوه بر اينكه سلطه چارت هاي انگليسي را در پهنه آبي را از بين برده  باعث درآمد ارزي پايدار براي كشور شده است.
جاويدانه با اشاره به ديگر اقدامات انجام شده در حوزه خليج فارس و آبنگاري گفت: پايش تراز دريا در سطح كشور ۲۱ ايستگاه جذر و مد سنجي است كه اين ايستگاه‌ها براي ثبت مبنا ارتفاعي كشور استفاده مي شود و هر ساله سازمان نقشه برداري پيش بيني جزرمدي سال آينده را در سامانه اعلام مي كند .
بنابراين گزارش در انتهاي اين مراسم دكتر ميركاظمي از اطلس ملي آب ايران رونمايي كرد و همچنين با حضور در بخش هاي مختلف سازمان نقشه برداري كشور از نزديك در جريان فعاليت ها و اقدامات سازمان نقشه برداري قرار گرفت.

نویسنده خبر : سهیلا سلطانی
شناسه خبر : 1901
لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/HWaamF
برچسب ها ماهواره بومي اطلس ملي سازمان نقشه برداري كشور

نظرات

0
دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد. پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد. پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
بالا