آخرین اخبار
ناگفته های اعیونی
تنها در یک *موسسه آموزشی عمومی غیردولتی* اتفاق می افتد: بکارگیری وابستگان سببی و نسبی تنی چند از مسئولین ارشد استانی (فعلی و اسبق) بجای کارکنانی که کنار زده شده یا طی فرآیندی مجبور به انصراف از ادامه همکاری گشته اند، صرفا جهت کسب امتیازاتی کاربردی

به نام مقام متعال

مطمئنا همه ما در مسیر پیش رو با چالش های متعددی روبرو می شویم، بعضی از آنها سطحی و زودگذر اما تعدادی عمیق و تاثیر گذار می باشند. اگر نگرش عمیق به مسائل داشته باشیم، کند و کاو در اتفاقات و رسیدن به روابطی جالب بعنوان یک "چالشِ منحصر به فرد"، شما را تحت تاثیر قرارداده و بازگو کردن آن موجبات روشن کردن اذهان عموم را فراهم می نماید، یکی از این چالش ها مربوط به یک *موسسه آموزشی عمومی غیردولتی*  بوده که ورود عنصرهای نظارتی و حراستی را می طلبد و آن این است که چگونه می شود یک "موسسه آموزشی  عمومی غیردولتی" نسبت به گروهی خاص ارادت  داشته، کارکنان فعال خود را کنار زده یا موجبات انصراف ایشان را فراهم آورده، بجای ایشان وابستگان سببی و نسبی تنی چند از مسئولین ارشد استانی (فعلی و اسبق و گاها چند شغله) را مشغول فعالیت نموده، صرفا جهت کسب امتیازاتی کاربردی اعم از: در اختیار گذاشتن املاک متعلق به مجموعه دیگر ی، ارائه فعالیت های درآمدزا به آن مجموعه در قالب قراردادهای متعدد و سایر اموری که خارج از عُرف بودن آنها نیاز مند بررسی مجدانه می باشد.

البته که مجموعه های غیردولتی در انتخاب نیروهای خود آزاد هستند، اما زمانی که جذب وابستگان در قالب ارائه امتیازات  متعدد باشد، آنگاه نیازمند ورود نهادهای نظارتی و برخورد می باشد، چرا که مسئول مربوطه بایستی برآورده کننده نیازهای عامه مردم باشد نه مجموعه ای که همسر و اقوام همسر ایشان را به کار گمارده است، از آنجایی که موضوعات مربوطه با مسئولین نظارتی و حراستی درمیان گذاشته شده است امید آن می رود که نظارت، بررسی و برخوردهای صریح ایشان در دستور کار قرار گیرد.

 

مهران سلطانی نژاد

مدیر مسئول

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/Epr0Jx
بالا