آخرین اخبار
نیرنگ زاده و امتحان آنلاین دانشگاه
جزوه امتحان برگ برگ کردمه بیو توهم یکیشه دس بگیر که مو امتحان آنلاین دارم. تا هر برگ جزوه امتحان داده دسه یکی به تعداد برگل جزوه آدم جمع کرده تا امتحان بده

سلام امیدوارم حالتون خوب بو بازم اومدم ایبار اومدم بگم کرونا نمیخوا دس وُ سرمون ورداره یچی دیه هم اضافه واویده. بدتره کرونا سرمون اومده همه چی واویده آنلاین ، زِندیمون واویده آنلاین ، درس آنلاین ، خرید آنلاین ، زن پیدا کردن آنلاین ، امتحان آنلاین ، ای خدا می چه کرده بیدیم از بس زِندی الدی داشتیم که ایطور هم سرمون در اومه. چه کُنم که دانشگاه هم وش اضاف واویده. حالا بیو دُرسش کو. اخه ما او موقع تو کلاس چی یاد نمیگرفتیم چه برسه آنلاین درس بخونیم. ای سیتون بگم چجوری آنلاین بیدیم سرکلاس. ی حضور میزدیم بعدش همونجو میخوسیدیم ، ایسو ای استاد خوشه بکشتم ما صداشه نمیفهمدیم. اخه آدم ایجوری چی یاد می گیره . تازه سیتون نگفتوم بعضی استادل هم میومدن بالا میگفتن برین جزوه رو از دانشجوئل ترم قبل بگیرین. آخه ور خوشون فکر نکردن که مو باید کجا دانشجوئل ترم قبل پیدا کنوم. فقط ی چادر بزنوم دم دانشگاه وُ هرکی میخوا بره داخل وُ بیا دَر پرسشون کنوم بینوم جزوه دارن یا نه . حالا بیو دانشجو ترم قبل رو پیدا کو ... که ای تو گرمی بوشهر درِ دانشگاه زنده در بریم....

نیرنگ زاده امتحان دادنش خیلی قشنگا . صب گه راساویدم سی امتحان بخونم ی سر صدایی تو خونه نیرنگ زاده میومه. گفتوم خدا خیر کنه بینوم باز چه دستگلی اُو داده . هر دقه یکی در خونشون میزه میگف یالا وُ بعد میرفت داخُل ، مونم گفتوم خدا چواویده که هر دقه یکی در خونشونه میزنه. کتابِ نادم کنار گفتوم تا برم دم سرا بینم چه خبره؟؟؟ رفتوم تا آقای قشنگو دم سرایه . تا مونه دیی گف سلام ساعت 8 بیو خونه تا پی هم امتحان بدیم. مونم گفتوم باشه تا لباس بپوشم بیام. رفتوم یه لباسی کردوم برم حالا نه فکر کنین که لخت بیدما . نه لباس خونه ای برم بی. خلاصه رفتوم در سراشون در زدم مونم گفتوم یالا وُ رفتوم داخل تا در خونه انگار کفش فروشی. یه 100تا کفشی ناده بی. شک کردوم گفتوم شاید اشتباه اومدمه یا مو هنو خوو هسم ، یه قهفا زدم تو صورت خوم تا مثلا بیدار واوم تا نه دُرُس اومدمه. در خونه باز کرد گف بفرما رفتم داخل تا یه طیفه ی آدمی نشسه وُ آقای نیرنگ زاده هم یه میزی وسط ناده وُ ی لپ تاپی هم ریش مث استادل دانشگاه نشسه وُ اونا هم دور ورش نشسنه وُ هرکی ی برگی هم دسشه. گفتوم چه خبره خیر بو؟؟؟ گفت بیو ککا داخُل که خیره . جزوه امتحان برگ برگ کردمه بیو توهم یکیشه دس بگیر که مو امتحان آنلاین دارم. تا هر برگ جزوه امتحان داده دسه یکی به تعداد برگل جزوه آدم جمع کرده تا امتحان بده. یه خنده ای هم مونه گرفت . خلاصه مونم سهمیه برگ خومم گرفتوم رفتوم گشتم یه جای خالی پیدا کردوم نشسُم. گف صدا ندین که امتحان شروع واوی. سوال اول خوند تا اینجونشه سیتون بگم قشنگه؟؟ وش گفتوم تو بیو جای مو بشی تا مو برم پی لپ تاپ گف نه خوم بلدمه... فقط وقتی سواله خوندم هرکی بگرده تو برگه ای که دسشه جواب پیدا کنه . همیطوری که سوال میگف هرکی میگشت یا جواب سوال بی یا نبی. خلاصه رسیدیم به سوال آخر 50 دقه هم وقت امتحان بیشتر نبی. خلاصه یه 12ای میگرفت چون چندتا سوال نوشت. دلش خش بی که امتحانکو خوب بیده. گف وقتش تموم واوی اووووفی.... رفتوم کنارش گفتوم خسه نبویی ، یه نیشخندی زه گف ممنونم ککا خوب بی. دِست طلا . سی لپ تاپ کردوم چیشتون روز بد نبینه تا جوابل امتحان ذخیره نکرده ایقه دلش خش بی که امتحان داده ، ایسو مو نمیفهمم چطوری سیش بگم که سوال امتحان ذخیره نکرده. وش گفتوم ککا؟ گف بله! گفتوم خرما داری تو خونه ؟؟؟ گف ها. گفتوم چندتا بسته خرما وردا تا بیریم سی استاد تا نمرته بیشتر بده که فایده نداره. گف می سیچه؟؟؟ بسه همی نمرهکو همی هم خوبه. گفتوم یچی سیت میگم ناراحت نواویا . گف بگو. گفتوم هیچکومو جوابله ذخیره نکردیه غم آخرت بو ککا. یعنی حالت سکته سیش اومه خواس تو دسمون بمیره . یه اُو قندی سیش زدیم یکمی حال اومه. اینم امتحان دادنه نیرنگ زاده. دعا کنین خرما جواب بده. البته خرما ترم قبل هم جواب داده بی ای یادتون بو. ایشالا شما هم مث ما امتحانلتونه خوب بدین تا داستانی دیگر خدانگهدارتون.

 

نویسنده و کاریکاتوریست :

 نگار جهانتاب

لینک خبر :  https://daryaaknar.ir/sl/EmPk6Q
بالا