آخرین اخبار


گفتوم ولش کو تا ولش که می سیچه می زنیش چه کرده تا یه چند تا کُو گرفته بیده سی همستر همو مُشکِل کوچیکی هسن که تو خونه نگهداری می کننا یه مشتی آورده خونه

ماجراهای آقای نیرنگ زاده کتاب می شود

🔰ماجراهای آقای نیرنگ زاده بواقع مجموعه داستان های مرتبط به فردی با هویتی نیرنگ کارانه می باشد که تحت نوشتار بومی و با ارائه کاریکاتورهایی ویژه و منحصر به فرد از سال ۱۳۹۷ در نشریه دریاکنار و با نویسندگی و کاریکاتوریستی نگار جهانتاب و داریوش مهرزادگان و سرپرستی مهندس مهران سلطانی نژاد به نقد کشیده می شود.‌

نیرنگ زاده و رفیق ناباب

یعنی همیشه عادتش بید با چنگال تو پام فرو میکرد که یه لیوان آب سیش بریزیم !!!
نیرنگ و نتیجه امتحانات دانشگاه سـتاد نـه درس داده نـه جـزوه ، نمره الکـی ومون داده. میـره میدش رئیس دانشـگاه. بعد تعریف میکنه میگو نمره که درسـت نواوی هیچ ، خبری هم ُ نی و بقیـه ی جواب امتحانل
نیرنگ زاده و امتحان آنلاین دانشگاه جزوه امتحان برگ برگ کردمه بیو توهم یکیشه دس بگیر که مو امتحان آنلاین دارم. تا هر برگ جزوه امتحان داده دسه یکی به تعداد برگل جزوه آدم جمع کرده تا امتحان بده
نیرنگ زاده و کرونا گفتوم : عامو تو ای اوضاع لواس کجا بیدا همشون سیم تنگ واویده پی شلوار کردی بروآ کی میشناست ، وش برخا گف سیچه مونه مسخره میکنی ؟
نیرنگ زاده و تقلبی سرجلسه امتحان اعلام کرده بیدن که امرو بازرس میا حواستون بو نیرنگ زاده دیی که مو نمیترم وش تقلب برسنوم اومه تو گوشیش ُعکس جزویل سی کنه سالن امتحان ساکت هیشکی هم جرأت نمیکه گپ بزنه
نیرنگ زاده و شیاف گفتن برو بیمارستان خلیج که رفیقت مرده. دیش تو سر خوش میزه وُ میگف دیر اومدی دوسِ جون جونیت رفت
نیرنگ زاده و تشییع جنازه دی بهرام سیش گفتُم اخه مو کار داروم اوما مدیر لایقی مث تو نداروم . اخه خونه خراو ایطور که تو داری باز سی دی بهرام تشییع جنازه میگیری گمونم به کارمندلتم ماهی دوبار حقوق میدی .
نیرنگ زاده و عدس پلو رفتم جلو دیدوم نیرنگ زاده ویساده وُ یه کت و شلوار خشک اتوکشیده ای برش کرده وُ عرق مث بارون وش چر میکنه وُ یه سینی شربتی هم دسش گرفته مردم هم دورش جمع واویدنه سی یه لیوان شربتی